La búsqueda del término Bạch Nga ha obtenido 3 resultados
Ir a
VI Vietnamita ES Español
Bạch Nga [country] (proper) Bielorrusia [country]
Bạch Nga [country] (proper) Belarús {m} [country]
Bạch Nga [country] (proper) Rusia Blanca {f} [country]

VI ES Traducciones de bạch

bạch blanco {m}
bạch [bright and colourless] blanco {m} [bright and colourless]
bạch [color/colour] blanco {m} [color/colour]

VI ES Traducciones de nga

nga rusa {f}
nga ruso {m}
nga [of or pertaining to Russia] ruso {m} [of or pertaining to Russia]
Nga Rusia {f}
Nga ruso {m}
Nga rusa {f}
Nga [country in Asia and Europe] Rusia {f} [country in Asia and Europe]
Nga [of or pertaining to Russia] ruso {m} [of or pertaining to Russia]
Nga [relating to Russia or Russian] ruso- [relating to Russia or Russian] (prefix)
ngà marfil {m}