Inglés Español
non compos mentis demente
Non conductor Aislante eléctrico
Non Profit Organization Organización sin ánimo de lucro
non sequitur conclusión ilógica
non-aggression no agresión
Non-alcoholic fatty liver disease Esteatohepatitis no alcohólica
Non-Aligned Movement Movimiento de Países No Alineados
non-biodegradable pollutant contaminantes no biodegradables
Non-breakable El protegido
non-built-up area zona no construida
Non-claim Usucapión
non-combatant no combatiente
non-conventional energy energía no convencional
non-demesnial water agua no demesnial
Non-destructive testing Ensayo no destructivo
non-durable goods bien no duradero
non-ferrous metal metales no férreos
non-ferrous metal industry industria del metal no ferroso
Non-finite verb Verboide
non-governmental organisation organizaciones no gubernamentales
Non-Hodgkin lymphoma Linfomas no-Hodgkins
Non-inertial reference frame Sistema de referencia no inercial
non-ionising radiation radiación no ionizante
Non-ionizing radiation Contaminación electromagnética
non-metal metaloides
non-metallic mineral minerales no metálicos
non-military civil
Non-Newtonian fluid Fluido no-newtoniano
Non-parametric statistics Estadística no paramétrica
non-physical object sustancia metafísica
Non-player character Personaje no-jugador
non-plussed desconcertado
non-polluting energy source fuentes de energía no contaminantes
non-polluting fuel combustible no-contaminante
non-profit no lucrativo
Non-profit organization Organización sin ánimo de lucro
non-proliferation no proliferación
Non-renewable energy Energía no renovable
non-renewable energy resource recursos energéticos no renovable
non-renewable resource recursos no renovables
non-residential building construcción de edificios funcionales