Inglés Español
white lie mentira piadosa
White lion León blanco
white magic magia blanca
white matter sustancia blanca
white meat carne blanca
white metal metal blanco
White Mountains Montañas Blancas
White movement Movimiento Blanco
white mulberry morera
White Nights Noches blancas
White Nile Nilo Blanco
white noise ruido blanco
white pepper pimienta dulce
White pointer Carcharodon carcharias
White Power Supremacismo blanco
White power skinhead Bonehead
White Rabbit El conejo blanco
white rhinoceros rinoceronte blanco
White River Río Blanco
White Rose Rosa Blanca
White Russia Bielorrusia
White Ruthenia Bielorrusia
White Sands National Monument Desierto de Chihuahua
white sauce salsa blanca
White Sea mar Blanco
White Sea-Baltic Canal Canal Mar Blanco-Báltico
White Serbia Sorabia
White Shepherd Dog Berger Blanc Suisse
White Star Line White Star Line
White Stork Ciconia ciconia
White swan Cygnus olor
white table wine vino blanco de mesa
White Teeth Dientes blancos
White Tern Gygis alba
White Tree of Gondor Árbol Blanco de Minas Tirith
white turnip nabo
White Volta Volta Blanco
white water rápidos
white wine vino blanco
White Witch Jadis
White Woodpecker Melanerpes candidus
White-backed Duck Thalassorninae
White-backed Vulture Gyps africanus
white-bearded antshrike batará pechinegro
White-bellied Bustard Eupodotis senegalensis
White-bellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster
White-breasted Guineafowl Agelastes meleagrides
White-breasted Negrofinch Nigrita fusconota
White-cheeked Pintail Anas bahamensis
white-collar crime criminalidad de cuello blanco
white-collar worker oficinista