La búsqueda del término prix ha obtenido 37 resultados
FR Francés ES Español
prix (n) [prix fixe] {m} costo (n) {m} [prix fixe]
prix (n) [prix fixe] {m} precio (n) {m} [prix fixe]
prix (n) [importance] {m} pérdida (n) {f} [importance]
prix (n) [argent] {m} tarifa (n) {f} [argent]
prix (n) [concours] {m} tarifa (n) {f} [concours]
FR Francés ES Español
prix (n) [général] {m} tarifa (n) {f} [général]
prix (n) [transports en commun] {m} tarifa (n) {f} [transports en commun]
prix (n) [argent] {m} costo (n) {m} [argent]
prix (n) [concours] {m} costo (n) {m} [concours]
prix (n) [général] {m} costo (n) {m} [général]
prix (n) [importance] {m} precio (n) {m} [importance]
prix (n) [argent] {m} coste (n) {m} [argent]
prix (n) [concours] {m} coste (n) {m} [concours]
prix (n) [général] {m} coste (n) {m} [général]
prix (n) [prix fixe] {m} coste (n) {m} [prix fixe]
prix (n) [argent] {m} tasa (n) {f} [argent]
prix (n) [concours] {m} tasa (n) {f} [concours]
prix (n) [général] {m} tasa (n) {f} [général]
prix {m} precios
prix (n) [argent] {m} importe (n) {m} [argent]
prix (n) [concours] {m} suma (n) {f} [concours]
prix (n) [général] {m} suma (n) {f} [général]
prix (n) [argent] {m} total (n) {m} [argent]
prix (n) [concours] {m} total (n) {m} [concours]
prix (n) [général] {m} total (n) {m} [général]
prix (n) [argent] {m} premio (n) {m} [argent]
prix (n) [concours] {m} premio (n) {m} [concours]
prix (n) [général] {m} premio (n) {m} [général]
prix (n) [argent] {m} suma (n) {f} [argent]
prix (n) [argent] {m} cantidad (n) {f} [argent]
prix (n) [argent] {m} cifra (n) {f} [argent]
prix (n) [concours] {m} cifra (n) {f} [concours]
prix (n) [général] {m} cifra (n) {f} [général]
prix {m} precio {m}
prix (n) [argent] {m} precio (n) {m} [argent]
prix (n) [concours] {m} precio (n) {m} [concours]
prix (n) [général] {m} precio (n) {m} [général]

'Traducciones del Francés al Español

FR Sinónimos de prix ES Traducciones
salaire [coût] m lương tháng (n v)
médaille [société] f huy chương
coupe [société] f tách (n v)
couronne [société] f mũ miện
quantité [total] f lượng số
résultat [total] m kết quả (v n int)
tarif [taxe] m tiền phà (n v)
trophée [succès] m chiếc cúp (n)
marché [économie] m chợ