La búsqueda del término xe đạp ha obtenido 6 resultados
VI Vietnamita ES Español
xe đạp bicicleta {f}
xe đạp (n v) [vehicle] bicicleta (n v) {f} [vehicle]
xe đạp bici {f}
xe đạp (n v) [vehicle] bici (n v) {f} [vehicle]
xe đạp bicicletas
VI Vietnamita ES Español
Xe đạp Bicicleta

VI ES Traducciones de xe

xe (n) [a conveyance] (n) vehículo (n) {m} [a conveyance]
(n) [name of the letter C, c] (n) ce (n) [name of the letter C, c] (n)